UF Filter Unit

MAKITIS’s Ultra Filtration (UF Unit) high strength and benefits pore diameter (0.01 micron filtration) for removal of bacteria, viruses, and particulates including colloids to protect downstream processes such as RO. In flow for high tolerance to feed solids that help reduce the need for pretreatment processes

MAKITIS’s Ultra Filtration (UF Unit) can be use to purify well and surface water for drinking water to filter swage, and to treat surface for RO and NF system

การกรองแบบพิเศษ (หน่วย UF) ของ MAKITIS มีความแข็งแรงสูงและให้ประโยชน์กับเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุน (การกรอง 0.01 ไมครอน) สำหรับการกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส และอนุภาค รวมถึงคอลลอยด์เพื่อปกป้องกระบวนการปลายน้ำ เช่น RO ในการไหลเพื่อความทนทานสูงในการป้อนของแข็งที่ช่วยลดความจำเป็นในกระบวนการปรับสภาพ

Ultra Filtration (UF Unit) ของ MAKITIS สามารถใช้ในการกรองน้ำบาดาลและน้ำผิวดินสำหรับน้ำดื่ม กรองสิ่งปฏิกูล และบำบัดพื้นผิวสำหรับระบบ RO และ NF

UF Filter Unit

คุยกับเจ้าหน้าที่